Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Advokat|Jurist

Vi på EC Juristbyrå kan erbjuda Dig en kostnadsfri genomgång av Ditt ärende om Du använder Dig av vår on-line Case Review.  

 

I den mån det är möjligt försöker vi alltid ge Dig ett fast pris på våra tjänster! 

Kontakta oss på 020 - 12 15 25 eller via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_____________________________

 

Jurist

Behöver Du juridisk hjälp av någon som kan ge Dig råd eller företräda Dig i ett tvistemål? Utreda ett rättsförhållande? Skriva eller granska ett avtal? Kontakta oss så hjälper vi Dig!

 

När Du står inför ett juridiskt problem kan det vara bra att ha en uppfattning om vilken sorts advokat eller jurist som behövs för att lösa just Ditt specifika problem.

Det är till exempel endast en Advokat som kan företräda Dig såsom offentlig försvarare om Du är misstänkt för att ha begått ett brott. En offentlig försvarares arvode bekostas, i de flesta fallen, av staten. Däremot kan Du lika gärna anlita en Jurist som en Advokat om Ditt ärende handlar om t.ex. en vårdnadstvist, eller om Du är i behov av ett affärsavtal mellan två eller flera parter.

En Jurist kan emellertid företräda Dig som blivit utsatt för brott, då som målsägandebiträde, på samma sätt som en Advokat kan göra. Ett målsägandebiträde är ett ombud som kan förordnas till personer som utsatts för brott där det, med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte, eller andra omständigheter, kan antas att målsäganden har behov av sådant biträde. Ofta handlar det om brott mot en person där ett fängelsestraff finns med i straffskalan, till exempel misshandel, olaga hot eller rån. Anhöriga till någon som omkommit genom mord eller dråp, kan även de få ett målsägandebiträde. Även arvodet till målsägandebiträden bekostas i normalfallet av staten. Du kan även företrädas av en jurist vid ett brottmål där Du är misstänkt, men då som Din privata försvarare och därmed på Din egen bekostnad.

Då det inte råder något vare sig advokattvång eller advokatmonopol i Sverige är Du inte tvungen att anlita ett juridiskt kunnigt ombud, utan Du kan vara Din egen försvarare. I princip kan Du anlita Din granne, eller mormor för den delen, för att denne ska företräda Dig i ett ärende, men sen kanske frågan är hur lämpligt det är. Det är viktigt att veta att Domstolen kan avvisa ett juridiskt ombud om de anser att ombudet är oskickligt eller är till direkt skada för sin huvudman, detta gäller även för advokater och jurister.

 

Vad är en Advokat?

En Advokat är en person som avlagt jur.kand examen eller juristexamen som den numera heter; som innehar minst 3 års praktisk juridisk erfarenhet och som, efter att ha avlagt advokatexamen med tillhörande kurser, har beviljats inträde i Sveriges Advokatsamfund.

Advokat är en skyddad titel enligt lag och det är endast medlemmar i Advokatsamfundet som äger rätt att kalla sig för Advokater. Begreppet Advokat kan därför ses som en kvalitétsstämpel där Du, som klient, kan känna Dig trygg med att veta att Advokaten står under tillsyn av såväl Advokatsamfundet som av Justitiekanslern.

Som medlem i Advokatsamfundet ska en Advokats arbete präglas av god advokatsed och dennes arbete skall alltid utföras inom ramen för de etiska regler som god advokatsed innebär, vilket bland annat betyder att man ska skydda sin klients intressen och vara sin klient lojal. Om en advokat bryter sin advokatsed eller, på annat sätt, uppträder på ett olämpligt sätt vid sin tjänsteutföring kan denne riskera att bli utesluten ur advokatsamfundet.

Som Advokat är man förpliktad att genomgå minst 18 timmar fortbildning per år och som Advokat innehar man även en obligatorisk ansvarsförsäkring som fungerar som en säkerhet för klienten. Ansvarsförsäkringens primära uppgift är att täcka den eventuella skada som åsamkas Dig genom att Din Advokat t.ex. gett Dig felaktiga råd eller på annat sätt vållar Dig ekonomisk skada.

En Jurist som inte innehar någon advokattitel men som arbetar på en advokatbyrå, där en advokat är överordnad juristen, arbetar oftast som så kallad Biträdande jurist. En biträdande jurist kan med vägledning från en eller flera Advokater ge bistånd även i brottmål. En Biträdande jurist på en advokatbyrå är även denne registrerad hos advokatsamfundet och ansvarsförsäkringen täcker även det arbete som denne utför.

 

Vad är en Jurist?

En Jurist är, i vardagligt tal, en juridiskt kunnig person som avlagt en jur.kand eller en juristexamen, alltså samma juridiska utbildning som en Advokat har.

Flertalet jurister väljer dock medvetet att inte gå med i advokatsamfundet ibland för att de inte är intresserade av brottmål och ibland av andra skäl som t.ex. att de vill ha en flexiblare och mer ändamålsenlig prissättning på sina tjänster. Vilket medför vissa svårigheter vid sin tjänsteutövning då man är medlem i Advokatsamfundet.

Den akademiska juristutbildningen bygger, till stor del, på problemlösning och praktiska träning som ger juristen goda färdigheter i att strukturera stora mängder av information samt analysera och lösa problem.

Juristens arbetsuppgifter är inte alltid renodlat juridiska, utan en hel del av juristens arbete präglas även av en stor del ekonomiska, sociologiska och psykologiska aspekter. I tillägg utgör en betydande del av arbetet mycket som kan liknas vid ett detektivarbete.

Juristen kan hjälpa allt från privatpersoner, företag och organisationer till myndigheter med många olika typer av juridiska frågor. Man kan exempelvis arbeta med familjerätt (testamenten, vårdnadstvister etc.), affärsrätt (t.ex. avtal eller konkurser) eller brottmål (exempelvis som privat försvarare eller målsägandebiträde i domstol).

För jurister som inte arbetar som advokater eller rådmän (läs domare) finns en stor mängd andra olika yrkestitlar som, beroende på vilken inriktning juristen har och vart hen arbetar, kan anamma. Arbetar man med till exempel ett företags juridiska frågor kallas man ofta för Affärsjurist, Bolagsjurist eller Legal Advisor och är man verksam inom skatterådgivning kallas man ofta för skattejurist eller skatterättsjurist eller som försäkringsjurist om man arbetar med försäkringsfrågor osv.

Viktigt att veta är dock att begreppet ”jurist”, till skillnad från begreppet Advokat, inte är någon skyddad titel. Vem som helst kan därför kalla sig för jurist och vem som helst kan även bedriva en juridisk verksamhet.

 

Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist?

I grund och botten är det, generellt sett, inte så mycket som skiljer advokaten från juristens utbildning.

Men, vad som är viktigt att tänka på är att ”jurist” inte är någon skyddad titel, såsom Advokat. D.v.s. vem som helst kan i regel kalla sig jurist medan endast en Advokat får kalla sig Advokat.

En advokat har en jur.kand eller, som det numera heter, en juristbildning och vad som ger advokaten rätten att bära en advokat titel är dennes medlemskap inom det svenska advokatsamfundet.

En jurist kan ha många olika typer av utbildningar, även om just ”jur.kand-, eller juristtiteln” torde tillhöra de vanligaste utbildningsformerna. Men, i många fall kan ”jurister” med en fil.mag examina med t.ex. särskild inriktning mot avtal-, försäkring- eller annan bolagsrätt tillgodose Dina behov på ett likvärdigt eller bättre sätt än en advokat.

 

Viktigt med ansvarsförsäkran!

När Du anlitar ett juridiskt ombud är det viktigt att Du frågar om vederbörande innehar en ansvarsförsäkring!

En ansvarsförsäkring innebär att Du, vid den händelse att Din Advokat eller jurist ger Dig felaktiga råd eller på annat sätt vållar Dig ekonomisk skada, kan få ersättning från dennes försäkringsbolag.

Som medlem i Advokatsamfundet innehar advokaten alltid en obligatorisk ansvarsförsäkring, medan juristen får införskaffa denna själv. Det finns dock ingen plikt för en jurist att införskaffa en ansvarsförsäkring och det är därför av stor vikt att Du försäkrar Dig om att Ditt juridiska ombud innehar en sådan.

- Naturligtvis har även vi på EC Juristbyrå en ansvarsförsäkring!

 

Att välja rätt Advokat eller jurist

När Du ska välja ett juridiskt ombud, vare sig det är en advokat eller en jurist, är det viktigt att Du känner förtroende för Din juridiska representant. Det kan många gånger löna sig att Du efterfrågar t.ex. referenter eller hur många liknande ärende Ditt ombud har drivit.

Advokater och jurister kan ha många olika inriktningar, vissa kan arbeta med humanjuridik (privat-, familje-, och socialrätt) och andra kanske uteslutande arbetar med bolagsjuridik (affärsavtal, bygg- och entreprenad etc.).

Det är därför viktigt att Du har koll på att Din advokat eller jurist är kunnig inom det område som Ditt problem härrör.

Ofta handhar Advokater och jurister på mindre orter, som t.ex. Charlottenberg, en större bredd av sitt juridiska tjänsteutbud än vad man kan finna vid storstäderna där hård konkurrens pressar advokater eller jurister att nischa sig i större omfattning.

Detta bör spela en stor och avgörande roll för Dig vid Ditt val av ombud. Genom hur komplicerat Ditt ärende är.

De flesta advokater och jurister frånsäger sig dock med största sannolikhet fall där denne anser att klientens behov bättre kan tillvaratas av någon med större kompetens inom ämnesområdet.

Ett ”litet” Urval av ärenden som vi handhaft i Domstol (bolagsjuridik, humanjuridik, fastighetsrätt, arbetsrätt mm) kan Du se längst ner på denna sida.

Du kan även söka på Advokatsamfundets webbplats efter vilka Advokater det finns på Din hemort eller i Ditt närområde.

 

EC Juristbyrå

Vi på EC Juristbyrå är jurister och våra utbildningar utgörs av såväl juridik, ekonomi och sociologi. Vår byrå har existerat sedan 2008 och vi är en allmänpraktiserande juristbyrå.

 

Urval av våra referenser

T 613-12, T180-13, T-405-10, F 510-10, Ä3223-13, F 3558-12, S 4846-12, S 1747-13, B 4586-12, S 4847-12, F 4332-12, S 1746-13, T 5354-12, FT 2752-12, T 4980-12, F 4472-12, F 6474-12, F 2517-12, FT 4566-11, Ä 4431-09, 07-135471 TVA-Tons (Norge), F 265-09, T 1899-10, T 4726-09, T 6335-08, F 6666-10, T 629-09, F 7555-09, T 2154-09, B-450-09, F 7264-10, F 4314-10, F 111-10, F 1283-09, F 2094-09,

                                           

* Referenserna ovan är blandade och är ett urval av ärenden mellan åren 2008-2013. Målen är blandade och innefattar allt från skilsmässa, fastighet, skatt, brottmål, avtal LVU, LVM, bodelning, LPT och LRV, entreprenad, lokal och botvister, arbetsrätt och mycket annat. Ärendena kommer från blandade domstolar från flertalet av Sveriges domstolar (från Stockholm i öst Karlstad i väst och från Falun i norr till Skåne i söder). – Kontakta oss gärna om Du vill ha ytterligare information om våra utförda ärenden eller referenter! De tvistevärden som vi varit ansvarig för har handlat om såväl stora som små värden. 

Vi kan kostnadsfritt gå genom Ditt ärende och ger Dig råd om hur Du skall gå vidare - gå till vår Case Review!

Google+

 

 
 
 
 
 
 
 
primi sui motori con e-max