user_mobilelogo

Användarbetyg: 4 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktiv
 

2014:1

 

Allmänt om våra tjänster

Vid uppdragsåtaganden förhåller vi oss till Advokatsamfundets regler om god advokatsed och sträng sekretess. Vi efterlever alltid gällande lagstiftning och följer därutöver EC Juristbyrås etiska förhållningssätt vid våra tjänsteutövanden.

 

I. Uppdraget & dess utförande

Som klient får Du alltid tillgång till byråns samlade kompetens och flera jurister/ekonomer kan, beroende på ärendets komplexitet och omfattning, involveras i ett och samma ärende. Innan sådana beslut fattas, och/eller vid åtgärder som kan komma att medföra betydande merkostnader för Er, förs alltid en dialog mellan Dig och ansvarig jurist för Ditt ärende.

 

I enlighet med Svensk lagstiftning är vi tvingade att avråda våra klienter från att genomföra uppdrag som inte kan anses vara till Din nytta och i vissa fall även frånträda uppdraget i sin helhet.

 

II. Intressekonflikt, Jäv

Vid annat än generell rådgivning kan vi, i vissa fall, vara förhindrade att åta oss uppdrag eller företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. För att försöka förhindra dessa typer av situationer genomför vi en automatisk jävskontroll i vår databas samt en manuell kontroll innan vi åtar oss ett uppdrag.

 

Det kan dock, trots ovanstående kontroller, inträffa omständigheter som förhindrar oss att företräda Er under ett pågående eller framtida uppdrag. Det är därför av stor vikt att Ni, såväl före som under uppdragets gång, förser oss med all nödvändig information som kan vara relevant vid avgörandet om intressekonflikt föreligger.

 

III. Arvoden

För att tillhandahålla attraktiva arvoden för våra klienter baseras våra arvoden på tidsåtgången per ärende med härledning från var tids gällande, tillika lagstadgad, rättshjälpstaxa (arvode, tidsspillan och reseersättning). Utöver våra arvoden kan kostnader för logi och andra utgifter, som härrör ett pågående uppdrag, debiteras Er.

Utlägg som belastat byrån för Ert uppdrag debiteras alltid i enlighet med bifogade kvittenser för utläggen.

 

Faktorer som spelar en väsentlig roll vid fastställande av arvodet:

1) Nedlagd tid i arbetet.

2) Den kompetens och erfarenhet som uppdraget fordrat.

3) Tidspress i uppdraget.

4) De värden som uppdraget rör samt eventuella risker som belastar byrån.

5) Uppnått resultat.

 

Vid Er begäran, vid uppdragets inledande skede, kan vi förse Er med en uppskattning av ärendets totala kostnad och, beroende på uppdragets natur, kan vi avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang.

Som klient har Du alltid rätt att kräva ut våra dagboksanteckningar i Ditt specifika ärende för att se över ”upplupna arvoden”, tidsåtgången i Ditt fall och de uppgifter som ärendet inneburit.

 

Mervärdesskatt debiteras i enlighet med svensk skattelagstiftning.

 

IV. Fakturering

För att Ni, på ett enkelt och bra sätt, ska kunna hålla Er informerade över ärendets kostnader och nedlagda arbete debiterar vi, om ej annat avtalats, våra arvoden, utlägg och övriga kostnader genom löpande delfakturering eller i annat fall genom à conto.

Faktura-/administrationsavgift tillkommer med 50 kr / faktura. 

Vid betalning via PayPal tillkommer ingen fakturerings-/administrationsavgift.  

 

Delfakturering och á conto

Delfakturering sker månadsvis eller genom annan, avtalad eller lämplig, tidsintervall. Vid preliminär fakturering ”à conto” dras den förskottsbetalda summan av från delfaktura eller slutfaktura. Vid slutfaktura anges ärendets totala belopp och inbetalt à conto saldo.

 

Förskottsbetalning

Vid vissa typer av ärenden kan vi begära förskottsbetalning innan vi påbörjar ett uppdrag. Förskottsbetalningar avser att reglera kommande fakturor och ärendets slutfaktura kan därav bli såväl högre som lägre än det förskottsinbetalda beloppet.

Som regel kräver vi alltid förskottsbetalning om Du:

1) saknar rätt till rättsskydd/rättshjälp eller råder osäkerheter kring Din möjlighet att få detta beviljat, 2) om Du har betalningsanmärkningar eller då Ditt ärende rör skulder, skatter eller annat som kan komma att försätta Dig i ekonomiskt trångmål 3) om Ditt ärende, av andra skäl än de anförda, ger fog för att begära en förskottsbetalning. Observera att en förskottsbetalning är ett stående förskott, som redovisas då uppdraget avslutas. Förskott avräknas således inte vid den fakturering som sker löpande, om inte annat överenskommits.

 

Avbetalning, vid vissa fall

Vid avbetalning av fordran tillkommer en avbetalningskostnad per faktura som utgörs av en administrativ avgift per faktura samt en uppläggningsavgift för avbetalningsplanen enligt följande:

6 månader – 500 kr uppläggningsavgift samt 100 kr tilläggsavgift/betalningstillfälle.

12 månader – 1 000 kr uppläggningsavgift samt 50 kr tilläggsavgift/betalningstillfälle.

24 månader – 2 000 kr uppläggningsavgift samt effektiv ränta om 5 % av totala fordran/betalningstillfälle.

36 månader – 3 000 kr uppläggningsavgift samt effektiv ränta om 8 % av totala fordran/ betalningstillfälle.

OBS! Viktig information om våra avbetalningsplaner!

  • Belopp under 10 000 kr medger ej avbetalning.
  • Belopp under 30 000 kr medger ej en avbetalning på längre tid än 12 månader.

 

Förfallodatum

Våra fakturor förfaller, vid normalfallet och där inget annat avtalats, 10 dagar efter fakturadatum.

 

Vid sent betalda belopp beräknas dröjsmålsränta i enlighet med svensk räntelagstiftning från förfallodagen. Byrån äger därtill rätten att upphöra med vidare arbeten för klienten eller frånträda uppdraget i sin helhet.

 

Påminnelse/inkasso

Vid påminnelse av förfallen faktura debiteras klient en påminnelseavgift om 50 Kr.

Inkassoåtgärder av förfallen fordran sker i enlighet med inkassolagstiftning.

 

V. Rättsskydd via försäkring

Om Ni innehar rättsskydd via Er försäkring kan Ni, under vissa förutsättningar och till viss utsträckning, få kostnaderna för vårt arvode ersatt.

 

Rättsskyddsersättningen är vanligtvis villkorad på olika sätt och täcker inte, per automatik, alla ombudskostnader som ärendet kan inbegripa. Ni ställs som betalningsansvarig för de belopp som överstiger försäkringsbolagets ersättning. Villkoren för Ert rättsskydd kan fås genom kontakt med Ert försäkringsbolag.

 

EC Juristbyrå är inte bunden av de ersättningsnormer som försäkringen gör gällande och äger därtill rätten att, oaktat rättskydd, begära ersättning av Er i enlighet med ovanstående, löpande, faktureringsmodell.

 

VI. Allmän Rättshjälp

Som privatperson kan Ni, i vissa fall, ha rätt till allmän rättshjälp vid Ert ärende. Om Ni vill söka allmän rättshjälp skall detta meddelas av Er vid det inledande mötet. Vid dessa typer av ärenden finns särskilda villkor och särskild debitering som ansvarig jurist för Ditt ärende förklarar vid det inledande mötet.

 

VII. Ansvar

EC Juristbyrås ansvar för ren förmögenhetsskada som Ni kan vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida under pågående uppdrag, är begränsat till fem gånger arvodet för uppdraget med maximal betalning till en och en halv miljon svenska kronor (1 500 000:-) i enlighet med den ansvarsförsäkring som EC juristbyrå innehar.

 

Vårt ansvar gentemot Er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal.

 

Avtal om uppdragsåtagande är bundet till EC Juristbyrå och inte någon fysisk person med anknytning till bolaget.

 

EC Juristbyrå

primi sui motori con e-max
Följ EC Juristbyrå