user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Definition AVTAL

Skrivet av Henrik D.A. Broberg
2010-05-12 13:05

Det finns ingen direkt definition om vad ett avtal egentligen är inom vare sig Avtalslagen (jag kommer fortsättningsvis förkorta denna till AvtL) eller någon annan lagtext.

Så vad är då ett avtal?

Rent allmänt kan man säga att ett avtal är en rättshandling som ger upphov till en dubbelsidiga och innehåller förpliktelser och rättigheter. Så sker t.ex. vid ett köpeavtal där säljaren åläggs en förpliktelse att leverera en vara och en rättighet att uppbära betalning. Å andra sidan åläggs samtidigt köparen en skyldighet att betala och en rättighet att utfå varan.

En teoretisk modell är att avtal åtföljer av att t.ex. jag ger Dig ett anbud och Du accepterar denna (AvtL 1§.

Men måste man då acceptera ett anbud för att anses ha ingått ett avtal?

Nej, Om Du t.ex. kliver på bussen, tåget eller taxin så blir Du avtalsrättsligt förpliktad att betala vad biljetten eller resan kostar, trots att ingen verbal eller skriftlig accept tillkommit. (1:1§ 2-3st AvtL)

Men även andra ensidigt förpliktande rättshandlingar kan utgöra avtal. Ett borgensavtal där en person går i borgen för en annan persons skuld, ger ju inte borgensmannen några rättigheter utan enbart skyldigheten att svara för en annan persons skuld. Samma sak gäller för gåvoavtalet, inte heller här erhåller givaren några rättigheter.

En mer korrekt definition är att avtal är en rättshandling som leder till ömsesidiga rättigheter och förpliktelser vore, att som avtal ange rättshandling som fordrar accept från en bestämd adressat. Alltså att mottagaren av rättshandlingen skall utgöras av en i förväg bestämd person som godtar avsändarens rättshandling.

Henrik D.A. Broberg

Ps. förutom att vi själva såväl granskar som sriver avtal så kan även våra samarbetspartners skriva avtal åt Er när Ni behöver det.

 

Följ EC Juristbyrå