user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Avtal, inte bara Avtalslagen

Skrivet av Henrik D.A. Broberg
2010-05-29 21:36

Avtal härleds dock inte enbart utifrån Avtalslagen, lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, den kompletteras även vid många tillfällen av andra lagar och allmänna bestämmelser som stiftar vissa krav (hur avtalet ska vara upprättat, säkerheter etc.). Avtalslagens 1§ beskriver detta såsom ”I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat”. Finns således andra bestämmelser är avtalet ogiltigt.

 

Som några exempel på detta kan bl.a. nämnas:

Konsumentköplagen – då en konsument sluter avtal med en näringsidkare.

Köplagen – då två konsumenter eller två näringsidkare sluter avtal.

Distans och hemförsäljningslagen som bl.a. beskriver konsumentens skriftliga information gällande dennes ångerrätt.

AB04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) – som bl.a. beskriver beställarens och utförarens inbördes förpliktelser vid entreprenadutföranden.

Jordabalken som ställer vissa formkrav vid köp av en fastighet samt minikrav vad gäller hyra av bostad.

 

Det finns även lagar som stiftar förbud av vissa avtal som till exempel Föräldrabalken som stipulerar vem som kan ingå bindande avtal.

Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden som bl.a. beskriver förbud av näringsidkare som tecknar oskäliga avtalsvillkor. m.m.

Jag ska dock förhålla mig, i största möjliga mån, till Avtalslagen.

 

Henrik D.A. Broberg

 

Följ EC Juristbyrå