user_mobilelogo

Juri§tBloggen

100529 Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Skrivet av Henrik D.A. Broberg
2010-05-29 21:40

I allmänhet kallas Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område för AVTALSLAGEN, jag kommer fortsättningsvis förkorta denna till AvtL.

Lagen i sig själv anger vilka begränsningar som finns för lagens tillämpningsområde ”avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område. Förmögenhetsrätten är alltså AvtL kärnområde.

Förmögenhetsrätten är en egen indelning inom civilrättens område och reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två (2) eller flera parter. En traditionell indelning av Förmögenhetsrätten är obligationsrätt (rättigheter och skyldigheter mellan parter) och sakrätt (äganderätt).

I Princip kan man alltså säga att förmögenhetsrätten innehåller överlåtelser av egendom och hur denna kan utnyttjas oavsett om det gäller ett köp, ett byte eller en gåva.

Då AvtL är från 1915 är det mycket vanligt att jag får frågan om den kan vara tillämplig överhuvudtaget på spörsmål som t.ex. rör digitala avtal (internet) och svaret är helt klart JA! det kan den!

Avtalslagen är teknikneutral i sin utformning varför den kan tillämpas oavsett vilka tekniska hjälpmedel som används vid avtalets ingående. Vidare finns det idag ingen annan tillämplig lag som reglerar hur avtal ingås varför avtalslagen måste tillämpas även på Internet. Den enda begränsning som finns är den territoriella, AvtL gäller för svenska avtalsparter och kan som regel inte tillämpas om någon av parterna är utländsk, såvida inte avtalet ingås från ett fast driftsställe i Sverige.

AvtL 1 kap (1-9 §§) är en s.k. dispositiv lagstiftning, det betyder att det finns möjligheter att, genom avtal, parterna kan komma överens om att andra regler ska gälla för ett avtals ingående.

Länk till Avtalslagen finns HÄR (Notisum)

Henrik D.A. Broberg

Följ EC Juristbyrå