user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Behöver Du hjälp i en arvsrättslig situation?

Vi hjälper Er att upprätta och granska testamenten, ofta görs detta i kombination med rådgivning och utredning gällande Din arvsrättsliga situation. Om Du använder Dig av vår Online Case Review, så kan vi, kostnadsfritt och förutsättningslöst, se över Dina behov och ge Dig klara och raka besked över vad Du behöver i Ditt fall.

Arv och Testamente

Att komma i kontakt med arv, bouppteckning och testamente är ingen angenäm upplevelse, men ändock är det begrepp som de flesta av oss någon gång tvingas bekanta sig med.

Arvsrätten handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas mellan efterlevande maka/make, arvingar eller sambo, samt hur arvs- och laglotter står i relation till ett skrivet testamente.

I ärvdabalken anges hur kvarlåtenskapen efter en avliden person, arvlåtaren, ska fördelas mellan arvingarna. För att ändra på den legala arvsordningen kan ett testamente upprättas. En avliden persons tillgångar ska förtecknas per dödsdagen i en bouppteckning. 

När en person avlider ska hans eller hennes egendom fördelas mellan efterlevande arvingar enligt arvsordningen i Ärvdabalken. Om den som avlidit var gift och all eller viss del av makarnas egendom är giftorättsgods ska bodelning först ske för att fördela giftorättsgodset. Bodelning ska i vissa fall också ske om det efter den som avlidit finns en efterlevande sambo. Beroende på släktskapets närhet delas arvingarna, utöver efterlevande make eller maka, in i tre olika kategorier, s.k. arvsklasser.

Testamente är en handling i vilken en person (testator) bestämmer vad som ska ske med kvarlåtenskapen efter hans död. Det kan innebära att arvsordningen i större eller i mindre utsträckning inte följs när testatorn avlider. 

Arvsskifte

Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. En skriftlig handling över skiftet skall upprättas och undertecknas av alla delägare. Kan delägarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten förordna en skiftesman.

Vem ärver?

I första hand ärver den avlidnes bröstarvingar d v s biologiska och adopterade barn. En bröstarvinge kan aldrig göras arvlös utan har alltid rätt att ärva minst hälften av sin s k laglott, vilket är det som bröstarvingen skulle ärva om det inte fanns något testamente.

Var den avlidne gift får parets gemensamma barn normalt inte ut sitt arv förrän den avlidnes make/maka har gått bort. Barn som den avlidne fått i ett tidigare förhållande, s k särkullbarn, har dock rätt att få ut sitt arv omedelbart.

Har även den avlidnes barn avlidit tillfaller detta barns arv den avlidnes barnbarn. Barn, barnbarn, barnbarnsbarn o s v tillhör den första arvsklassen. Finns släktingar ur första arvs-klassen ärver dessa all den avlidnes kvarlåtenskap.

Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar och om dessa avlidit den avlidnes syskon. Finns varken föräldrar eller syskon tillfaller arvet syskonbarn om sådana finns.

Saknas såväl släktingar ur första som andra arvsklasserna ärver den avlidnes mor- och eller farföräldrar kvarlåtenskapen. Är även dessa avlidna kan arvet i sista hand tillfalla den avlidnes föräldrasyskon (faster, farbror, moster eller morbror).

Kusiner ärver inte varandra och saknas släktingar ur de tre arvsklasserna tillfaller den kvarlåtenskap som inte är testamenterad allmänna arvsfonden. 

Arv genom testamente

Genom ett testamente kan en person (så länge det inte inskränker bröstarvingarnas s k arvslott) bestämma till vem viss egendom, summa pengar eller del av hela dödsboet tillfaller efter testamentsgivarens död.

Testamentets giltighet

För att ett testamente skall bli giltigt måste det vara:

• utfäst skriftligen av en person som fyllt 18 år

• undertecknat av testamentsgivaren

• bevittnat av två personer

Vittnena skall intyga att de båda samtidigt sett testamentsgivaren på egen hand skriva under testamentet eller intygat att det är han/hon som skrivit under. Vittnena måste ha fyllt 15 år och får inte vara nära anhöriga till testamentsgivaren eller testamentstagaren. Vittnena får inte heller vara förmånstagare i testamentet som de skall bevittna. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet. Det enklaste sättet att återkalla ett testamente är att förstöra det eller genom att teckna ett nytt testamente. Det är alltid det senaste testamentet som gäller om det finns flera. Naturligtvis måste ett testamente förvaras på en mycket säker plats för att undvika att testamentet försvinner eller förstörs. 

Arvsskatt

Från och med den 1 januari 2005 finns ingen gåvo- eller arvsskatt. Följden är att den som genom gåva, arv eller testamente erhållit viss egendom eller summa pengar helt slipper betala skatt på förvärvet.

Testamente

Testamente är en viktig rättshandling. Det kan underlätta mycket för de anhöriga om det är tydligt utformat, det kan också förorsaka bittra tvister om det är tvetydigt formulerat.

Den som önskar upprätta ett testamente bör därför noga tänka igenom avsikten med testamentet och söka professionell hjälp för att undvika eventuella oklarheter.

Det finns ingenting som säger att man måste upprätta ett testamente. Ett arv fördelas då enligt den legala arvsordningen. Den talar om vem som kan ha rätt till ett arv.

Genom ett testamente kan du besluta om vem ditt arv ska tillfalla, om det ska vara enskild egendom, ska erhållas med nyttjande-, eller fri förfoganderätt eller ange andra villkor.

För att testamentet ska vara giltigt skall det upprättas skriftligen. I två ojäviga vittnens samtidiga närvaro ska testator skriva under testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därpå. Testatorns namnteckning ska sedan bevittnas av vittnena

Följ EC Juristbyrå