user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Tilltrosproblematik och försäkringsfusk

Juridiken och sociologin går ofta hand i hand. I varje fall sett till olika samhälleliga konsekvenser som juridiken implicerar. Juridiken är handlingsdirigerande medans sociologin kan förklara varför människor beter sig på olika sätt och vilken gruppdynamik som ligger till grund för individens och gruppens handlingar och beslut. Både på individnivå som i ett större samhälleligt perspektiv. Anlägger vi ett sociologiskt tilltrosperspektiv på försäkringen uppenbarar sig ett problem som jag i det närmaste ska illustrera.

 

Försäkringen är viktig både för medborgarna och samhället vi lever i. Att försäkringen dessutom rör stora värden är väl heller inget att orda om. Försäkringsfusk och bedrägerier blir i detta perspektiv tämligen attraktiva. Det behöver inte nödvändigtvis röra sig om regelrätta försäkringsbedrägerier utan även mindre friseringar av verkligheten kan vara nog så problematiska för försäkringsbolagen och i förlängningen för försäkringskollektivet – på vilken varje enskild försäkringstagares risk slås ut och pulveriseras till en för var rimlig och avvägd försäkringspremie. Även tveksamma försäkringsfall faller inom ramen för försäkringsfusket.

Vilken betydelse har då sociologiaspekten på försäkringsfusket? Det handlar om tilltron till försäkringssystemet och särskilt andra aktörers agerande i försäkringsfrågor. En vanlig uppfattning är att försäkringsfusket är utbrett och att många berikar sig på sina försäkringar. Många upplever alltså att försäkringsfusket är långt mer utbrett än vad det faktiskt är och problematiken kan liknas vid fångarnas dilemma, en spelteori som handlar om strategiskt egoistiskt beslutfattande, där man förutsätter att andra gör orätt och anpassar sitt handlande därefter. Konsekvensen blir att alla – däribland beslutsfattaren själv – förlorar på det egna beslutet.

Paralleller kan dras till försäkringsrätten där försäkringstagare tenderar att bli obenägna att följa lagen, om de själva upplever att andra bryter mot den, även om uppfattningen i grunden är felaktig. Konsekvensen blir att försäkringsfusket ökar generellt vilket ger en skev bild av det faktiska utfallet av försäkringsberättigade skador och ersättningar, vilket i sin tur påverkar försäkringspremien men också försäkringskollektivets tilltro till försäkringssystemet. En konsekvens av detta kan bli att försäkringen i framtiden blir ointressant för var och en och försäkringspremien orimligt dyr.

  

Följ EC Juristbyrå