user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Lite information kring Bodelning

Bodelning

2En bodelning skall göras av makar vid en skilsmässa om det finns giftorättsgods i boet, men även vid dödsfall eller under bestående äktenskap kan det vara aktuellt att göra en bodelning. 

 

Makar kan vid en förestående skilsmässa avtala om hur bodelningen ska se ut genom ett s.k. föravtal, vilket måste vara skriftligt och undertecknat att båda parterna.

Vid en bodelning har en make, som utgångspunkt, rätt till hälften av den andra makens netto giftorättsgods (efter att avdrag har gjorts för den andra makens eventuella skulder). Men makar kan själva bestämma hur tillgångar ska fördelas, dock med reservation för att man inte får ge bort så mycket av sina tillgångar att man inte längre kan betala sina skulder.

Innan bodelningen har makarna rätt att undanta viss personlig egendom från bodelning, såsom kläder och annat som är till makarnas egna personliga bruk. Smycken och fritidsutrustning är exempel på sådant som kan vara osäkert om de får tas undan eller om de ingår i bodelningen. Avgörande för detta är sakernas värde; är det ett ringa värde får de undantas, annars ska de ingå i bodelningen.

Fördelningen mellan makarna kallas lottläggning och varje make har rätt att i första hand få sin egen egendom på sin lott. Den som måste lämna över tillgångar till den andra maken kan själv välja om detta ska göras i form av pengar eller annan egendom. Makarnas gemensamma bostad och bohag skall gå till den make som bäst behöver denna.

Kan man inte själva komma överens om en bodelning kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Denna kan t.ex. hjälpa till med att upprätta ett förslag till bodelning eller hålla i en inbördes ”auktion” om de saker som makarna inte själva kan komma överens om en fördelning av. Man kan också ansöka hos Tingsrätten om att få utsett en bodelningsförrättare för att få till stånd en bodelning.

 

 

Följ EC Juristbyrå