user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Fel och brister i fastigheten

Typer av fel

Henrik BrobergAtt det förekommer fel med fastigheter händer jämt och ständigt. Och det är tre typer av fel som man talar om:

 

Faktiska fel, Konkreta fel och Abstrakta fel.

Ett faktiskt fel föreligger om det finns brister eller felaktigheter vad gäller fastighetens areal eller fysiska beskaffenhet i övrigt. 

Exempel på faktiska fel är angrepp av ohyra och röta, felaktigheter eller brister i byggnader.

De faktiska felen delas in i två huvudtyper: konkreta och abstrakta fel:
Ett konkret fel är då fastigheten avviker från köpeavtalet eller från vad säljaren har garanterat. Ett exempel på ett konkret fel är t.ex. om det skulle saknas en taksektion och avtalet sagt något annat.
Ett abstrakt fel är då fastigheten avviker från vad köparen rimligen inte hade kunnat förutsätta vid köpet. Ett exempel på ett abstrakt fel är t.ex. att dricksvattnet är hälsoskadligt.

De abstrakta felen kan även delas in i 2 undergrupper:
Fel som säljaren haft vetskap om vid fastighetens försäljning och
Dolda fel som varken säljaren eller köparen kände till vid försäljningen.

Ett rättsligt fel föreligger om köparens rätt till fastigheten är begränsad eller att hans möjlighet att använda fastigheten är inskränkt och köparen inte haft anledning att räkna med detta vid köpet.

Ett uppenbart exempel på ett rättsligt fel är om köparen inte får behålla fastigheten eftersom säljaren inte ägde fastigheten eller att säljaren sålt fastigheten till mer än en köpare.

Ett rådighetsfel föreligger när köparen inte får den besittning över fastigheten som denne har rätt att förutsätta vid köpet till exempel på grund av ett myndighetsbeslut.

Fastighet

Följ EC Juristbyrå