user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Skadestånd

S6301726Skadeståndsrätten är ett vidsträckt ämnesområde inom juridiken och innefattar såväl person- och sakskador som kontraktuella och utomobligatoriska skador. Den grundläggande principen inom den Svenska skadeståndsrätten är att den både skall reparera en skadelidande part och fungera som ett preventivt medel för att skadan aldrig skall återupprepas av skadevållaren.

Man kan särskilja flera typer av skador som kan komma att resultera i anspråk om skadestånd t.ex. personskador, sakskador, förmögenhetsskador, kränkningar, produktskador, ideella skador etcetera. Huvudregeln vid skadeståndsrätten är att skadevållaren skall ställas ansvarig för en skada då denne agerat uppsåtligt eller av ren oaktsamhet.

I de flesta fall måste därmed ett stort antal rättsfakta, sambandsförhållanden och sedvänja vägas samman med såväl den Svenska lagstiftningen som ren godtycklighet. Det är därför inte helt ovanligt att det inom de tre rättsinstanserna (tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen) döms olika. Då man i många fall utgår från vad man borde ha insett vid skadetillfället eller vad en serie av händelser resulterat i.

Skadeståndsrätten är ett brett rättsområde som inkluderar såväl kontraktuellt som utomobligatoriskt skadestånd, person- och sakskador. Skadeståndsrätten utgör aven grundstenen i försäkringsrätten. Lagtexten ska bedömas i harmoni med praxis och sedvänja. Ett stort antal fakta och samband måste beaktas, vilket ställer höga krav på den juridiska kompetensen.

Skadestånd och böter

- En grundläggande princip i svensk rätt är att en person som orsakar en annan person skada ska ersätta denna skada. Skadeståndslagen reglerar just denna princip. Syftet är dels att reparera den uppkomna skadan, dels att preventivt motverka framtida skador.

Det är viktigt att skilja på de civilrättsliga skadeståndsreglerna och de offentliga bötesreglerna. Böter betalas till staten som en sanktion, medan skadestånd betalas direkt från en fysisk eller juridisk person till en annan.

Skadestånd uppkommer alltså inte av samma anledningar som straff. Straff bestraffar ett klandervärt beteende, medan skadeståndet syftar till att reparera den drabbades förlust. Däremot är de inte helt åtskilda. Regler om straffrättslig ansvarsfrihet, t ex nödvärn, utesluter i regel också skadestånd. När ansvar utdöms aktualiseras inte sällan både böter och skadestånd.


Inom och utanför kontraktsförhållanden

- Skadestånd kan uppkomma i eller utanför kontraktsförhållanden. Med skadestånd i kontraktsförhållanden menas att det funnits ett avtal, och att skadestånd för avtalsbrott reglerats i detsamma. Detta är, som nämnts ovan, inte samma sak som brott, och kan heller inte leda till straff. Om brott och straff kan du läsa här. När någon orsakar skada på person eller egendom talar man om skadestånd utanför kontraktsförhållanden.


Viktiga principer

- En huvudregel inom skadeståndsrätten är att skadegöraren blir ansvarig vid uppsåt eller oaktsamhet. Rena olyckshändelser ersätts inte. Denna huvudregel, den s k culparegeln, tillämpas på sak- eller personskada. Många skador går däremot inte direkt att hänföra direkt till en person eller sak. Indirekta skador i form av utebliven inkomst eller liknande kallas allmän förmögenhetsskada, vilken ska inkluderas i beräkningen av t ex en sakskada.
Händelser som helt faller utanför sak- och personskadeområdet kallas ren förmögenhetsskada. Sådana ersätts endast då skadan uppkommit genom brott. Vidare kan området delas upp i ekonomiska och ideella skador.

Den ideella kategorin skador är sådana som inte går att mäta i pengar, men som ändå ska ersättas, t ex skadat anseende genom förtal eller sveda och värk efter övergrepp.

Kan man bli ansvarig för andras handlande? Svaret är ja. Den som har tillsyn över ett barn eller en psykiskt störd person blir enligt ovan beskrivna principer skadeståndsansvarig, men endast om han brustit i sin tillsynsplikt, dvs om han varit oaktsam.

I anställningsförhållanden har man valt att göra arbetsgivare ansvariga för oaktsamhet som helt och hållet legat hos arbetstagaren.

Med andra ord kan arbetsgivaren bli ansvarig trots att han inte på något sätt handlat fel. Anledningen till detta är dels att arbetstagarens risker i alla avseenden bör minimeras, samtidigt som ansvaret att leda arbete på ett säkert sätt bör ligga på arbetsgivaren. Det är endast när det finns ”synnerliga skäl” arbetstagaren blir ensam ansvarig. Utöver föräldrar och arbetsgivare förekommer på andra håll särskilt stränga skadeståndsregler. För bl a hundägare och vissa miljöfarliga företag gäller strikt ansvar. Det innebär att ansvar utdöms även vid rena olyckshändelser, dvs. helt utan krav på oaktsamhet.

Produktansvar

- När företag tillverkar och säljer produkter finns det nästan alltid en risk att feltillverkning eller felanvändning orsakar skador på person eller egendom. Den som säljer en produkt ansvarar för sådana skador. I sådana fall görs ingen bedömning av oaktsamhet. Istället utgår lagen från produkten. Man frågar sig hur farlig produkten är till sin art, och hur den bör vara tillverkad för att inte utgöra en säkerhetsrisk. Anses produkten vara en säkerhetsrisk ersätts köparen och hans familjs personskador, samt egendom i hemmet.

Försäkring

- När skadeståndet ska fastställas görs det så att den drabbade ersätts för förlust eller lidande. Eftersom ingen hänsyn egentligen tas till skadegöraren kan skadeståndet slå hårt mot dennes ekonomi. Sådana brister i systemet förklaras ofta med försäkringarnas utbredning i samhället. Den allmänna försäkringen är skattefinansierad och täcker skador såsom sjukdomar och arbetsskador. Vidare har nästan alla någon form av försäkring utöver denna. I ansvarsförsäkringen ingår skydd för en rad situationer där skadestånd kan bli aktuellt, och vissa tecknar även s k drulleförsäkring för att vara helgarderade. Det är i praktiken också försäkringar som betalar de skador ovan nämnda arbetsgivare annars skulle tvingats stå för.

Skadestånd utomlands

- Det är allmänt känt att det i Sverige betalas ut lägre skadestånd än i övriga länder. Beloppen i amerikanska civilprocesser hamnar inte sällan på löpsedlarna. Orsaken är att amerikaner ser annorlunda på skadeståndets funktion. Skadestånd fungerar där både reparativt och preventivt. I Sverige är skadeståndets huvudsakliga funktion att reparera skador. Förhindrandet av nya skador sker istället genom straffrätten i form av påföljder som fängelse eller böter. I USA fungerar skadeståndet mer preventivt än i Sverige. För att avskräcka medborgare från att orsaka skador utmäts skadestånd i proportion till skadegörarens ekonomi. Frågan om vilket system som är mest välfungerande är i huvudsak politisk. Att det inte döms ut skyhöga skadestånd i Sverige kan vara tråkigt för den skadelidande, men systemet bidrar till att hålla nere antalet processer och därmed till att spara skattepengar.

Försäkringsrätt och skadeståndsrätt omfattar så väl frågor kring försäkringsavtals ingående och tolkning som frågor om skadestånd inom och utom kontraktsförhållanden.

 

Följ EC Juristbyrå