user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Bygg och entreprenad

Entreprenad

Henrik BrobergEntreprenadrätten behandlar regler om byggande och om förhållandet mellan beställare och utförare av byggnadsarbeten. Det är ett ämne som också kan studeras inom ramen för speciell avtalsrätt, men det har lagts i samband med fastighetsrätten för att dess speciella miljö ska komma fram.

 

Byggentreprenader inleds ofta av, och är ofta beroende av planbeslut, fastighetsbildningsåtgärder, markförvärv m.m. Det som uppförs blir ofta tillbehör till fast egendom eller föremål för annan fastighetsrättslig reglering (tomträtt, arrende, vägrätt, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning).

Till sin karaktär är dock entreprenadrätten särpräglad på ett sätt som skiljer sig avsevärt från allmän fastighetsrätt som behandlar civilrättsliga regler om fast egendom varvid de centrala reglerna gör gällande: fastighetsköp, panträtt i fast egendom och nyttjanderätt till fast egendom. Därtill finns angränsande regler av främst sakrättslig natur, som gäller inskrivningsväsende, regler om dubbeldispositioner, hävd och godtrosförvärv.

Olika entreprenadformer/roller

Utförandeentreprenad - En utförandeentreprenad karaktäriseras av att beställaren utfört projekteringen (tagit fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar) och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet. Ersättningensformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Om entreprenören anlitar underentreprenörer kallas han normalt generalentreprenör.

Totalentreprenad - Beställaren ingår ett avtal med en enda entreprenör som i sin tur kan anlita underentreprenörer för att utföra arbetet. Totalentreprenören utför arbetet utifrån de handlingar som beställaren har tillhandahållit. Beställaren har i dessa vanligen endast angett funktionskrav, varför entreprenadformen ibland kallas funktionsentreprenad.

Underentreprenad - Underentreprenader utförs på beställning av totalentreprenören. Denne ingår avtal med egna leverantörer, men avtalet mellan beställaren och totalentreprenören påverkas inte av totalentreprenörens leverantörsavtal.

byggnadsentreprenad

Följ EC Juristbyrå