user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Fastigheter

Fastighetsrätt är en benämning på alla de regler som gäller tomter och byggnader. Det kan röra rätten att utnyttja, hyra ut, sälja eller förändra den fasta egendom man äger. Området är kringgärdat av ett flertal lagar. Jordabalken är den viktigaste, men den kompletteras av miljöskyddslagar och regler om t ex byggnadslov.

Fastighetsrätten spelar en betydelsefull roll i samhällets ekonomi.

Det är ofta just fastigheter som ställs som säkerhet för lån och finansiering, och dessutom utgör boendet förstås ett av de mest grundläggande behoven för företag och privatpersoner. Fastighetsrätten är också ett politiskt laddat begrepp, med många motstridiga intressen inblandade.

För stora företag som projekterar eller äger fastigheter handlar det om rätten att få utnyttja marken och att få sälja den. Privatpersoner undrar nog mer över förhållandet till hyresvärden eller vad man kan göra åt stökiga grannar, men även privatpersoner hamnar i mer komplicerade situationer, t ex vid försäljning av villan eller ombildning till bostadsrätt.

Begreppet fastighet
En fastighet är, rent juridiskt, en ruta på marken. Med det menas att fastigheten är en tvådimensionell avgränsad yta. Byggnader, ledningar och annat kallas för tillbehör och alltså är en fastighet inte egentligen själva byggnaden. När en fastighet säljs eller pantsätts betraktar man fastigheten som en enhet. Tillbehör, t ex ett bostadshus, går inte att sälja separat. Det är anledningen till konstruktionen av bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. För att få tillgång till en byggnad måste hela fastigheten köpas.

En bostadsrättsförening är helt enkelt en förening som tillsammans äger fastigheten, och som sedan delar på kostnaderna sinsemellan, i proportion till hur stora andelar de använder som bostäder. Fastigheter delas endast in tvådimensionellt. Med andra ord finns det i Sverige inte, som i vissa andra länder, fastigheter ovanpå eller under varandra. Den som äger en fastighet har rätt att utnyttja utrymmet ovanför och under marknivån i den utsträckning han kan antas ha behov av.

Köpa fastighet
När en fastighet säljs upprättas köpekontrakt och köpebrev. Priset och vissa andra uppgifter måste anges i avtalet, och samtliga papper måste undertecknas av både köpare och säljare. Muntliga avtal är inte giltiga. När fastigheten säljs anges tillträdesdatum. Fram till och med detta datum ansvarar säljaren för fastigheten om något skulle hända. Säljaren står med andra ord för faran. Efter köpet måste köparen söka lagfart, vilket innebär att kontraktet visas för inskrivningsmyndigheten som då kan registrera att fastigheten bytt ägare.

Hyresrätt
Hyresrätten liknar bostadsrätten till formen, bortsett från att hyresgästen inte äger sin del av fastigheten. Värden till en hyresrätt ansvarar för underhåll och reparationer. Hyresgästen har vissa skyldigheter och rättigheter. Skyldigheterna ligger i att betala hyran och att vårda lägenheten. Rätten ligger i att få en viss standard i sitt boende. Tvister kan lösas direkt genom samtal med värden. Hyresgästföreningen kan i vissa fall hjälpa till med medling. Räcker inte det kan hyresnämnden alltid fatta beslut och tvinga värden till åtgärder. I sista hand är det process i domstol som gäller.

De vanligaste frågorna kring hyresrätter rör förhållandet till grannarna och till värden, uthyrning i andra hand, byte samt förändringar av olika slag, t ex ommålning.

Grannar har som hyresgäster inga rättigheter eller skyldigheter gentemot varandra. En hyresgäst hyrlägenheten av värden, och det är värdens plikt att garantera bostadens kvalitet. Störningar, så som röklukt i trapphuset, högljudda fester, ohyra etc., är alla brister i lagens mening. Även om det kan hjälpa att prata med grannarna för att lösa problem, är det värdens sak att rätta till dem. Alla problem som inte åtgärdas ger hyresgästen rätt till sänkt hyra. Det är även möjligt att vid fel i fastigheten deponera hyran hos länsstyrelsen tills åtgärder vidtas.

Värden ska ansvara för att bostadens skick är sådant att den ”i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet”. Under hyrestiden ska värden hålla lägenheten i detta skick och med ”skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer”. Om värden inte gör detta kan gästen ansöka om åtgärdsföreläggande vid hyresnämnden, vilket kan tvinga värden till handling.

Hyresgästen, å andra sidan, ska vårda lägenheten och måste ersätta de skador som uppkommer, och som inte orsakats av normalt slit. Han ska också se till att ordningen upprätthålls och inte störa grannarna mer än vad som skäligen bör tålas.

Följ EC Juristbyrå