user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Skilsmässa och Bodelning

Har Du, eller funderar Du på att skilja Dig? Förutom det svåra beslutet och den psykiska smärtan som man oftast upplever vid en skilsmässa är det mycket annat, såväl praktiskt som juridiskt, som man måste ta tag i. - Vi hoppas att det här blogginlägget kan vara Dig behjälpligt i Ditt sökande efter information. 

9Bodelning

 

Bodelning kan bli aktuell för såväl makar som för sambor samt även vid dödsfall.

Ett bodelningsavtal reglerar hur föremål, dyrbara tillgångar och kapitalplaceringar skall föredelas mellan parterna. För att undvika framtida problem och tvister vid eventuella separationer eller andra trångmål, bör man upprätta ett skriftligt bodelningsavtal eller föravtal.

Kan parterna i något av fallen ovan inte enas om delningen kan bodelningsförrättare tillsättas. Detta innebär, i sista hand, att bodelningen görs under tvång.

Man bör upprätta ett skriftligt bodelningsavtal för att undvika en framtida tvist.

En bodelning ska upprättas av båda tillsammans. Bodelningen ska vara skriftlig och underskriven av båda.

Bodelning mellan makar

Mellan makar kan bodelning ske såväl under bestående äktenskap som när äktenskapet upphör genom skilsmässa eller dödsfall. Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder.

Bodelning görs när äktenskapet har upplösts. Om någon av makarna begär bodelning innan äktenskapets upplösning skall bodelningen ske genast.

Bodelning behövs inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad kan makarna avtala om den kommande bodelningen genom ett så kallat föravtal. Avtalet skall vara skriftligt och undertecknat av makarna.

Utgångspunkt för bodelningen är de egendomsförhållanden den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten.

Bodelning vid dödsfall

Vid ett dödsfall behöver en bodelning i regel inte göras om den avlidne och den kvarlevande maken endast har gemensamma barn och inget testamente är skrivet. Om detta är fallet så är det den kvarlevande maken som ärver hela boet med fri förfoganderätt.

Vid särkullsbarn så kan även en bouppteckning komma att bli aktuell.

Bodelning mellan sambor

Vid samboförhållande sker bodelningen då någon av samborna begär det. Vid bodelningen delas parternas gemensamt anskaffade bostad och bohag efter avräkning för skulder.

– När ett samboförhållande tar slut, ska en bodelning göras.

Hur gör man en bodelning?

Bodelning görs av makarna tillsammans. Var och en redovisar sin egendom. Man kan göra en bouppteckning. Men det behövs i allmänhet bara när boet är stort och komplicerat.

Man kan komma överens om allt och dela upp tillgångarna precis som man vill. Man behöver inte dela lika. En make ska dock inte föra över egendom till den andre så att maken inte längre kan betala sina skulder. Ett skriftligt bodelningsavtal upprättas som skrivs under av båda.

Vad delas respektive delas inte?

Innan bodelningen får var och en i skälig omfattning ta undan kläder, personliga presenter och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk. Hit räknas fritidsutrustning och smycken av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamerautrustning eller dyrbar golfutrustning ingår i bodelningen. Likaså föremål som är att betrakta som kapitalplacering.

Folkpension, ATP, de nya pensionerna, SPP-försäkring och privat tjänstepension ingår inte i bodelningen. Det gör däremot privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande.

Vid bodelning värderas tillgångar och skulder. Från vardera makes tillgångar avräknas dennes skulder. Var och ens nettobehållning läggs samman och delas lika. Man får då varje makes andel i boet. Fördelningen mellan makarna kallas lottläggning.

Varje make har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott. Innebär det att andelen blir större får maken lämna över egendom eller pengar till den andra.

Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom. En make har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar.

När det gäller skulder är huvudregeln att var och en svarar för sina skulder med sitt giftorättsgods eller sin enskilda egendom. Den ena maken är inte ansvarig för den andres lån eller skulder.

En bodelning kan förslagsvis gå till så här:

Var och en tar vad han eller hon fått, ärvt eller speciellt köpt för sina pengar. Allt man är överens om delas upp. Kvar blir det som båda vill ha. Ordna av denna egendom värdemässigt likvärdiga grupper. Bestäm vem som får välja först. Välj sedan växelvis tills sakerna är fördelade. Ett annat sätt är att ordna en inbördes auktion på de föremål man är oense om och sedan dela på pengarna

Bodelning under äktenskap

Bodelning mellan makar kan registreras vid tingsrätten. Om du vill registrera bodelningen ska du ge in den i original, gärna tillsammans med tre vidimerade kopior. Till ansökan ska du också bifoga ett personbevis som inte är äldre än tre månader

Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet ska ni anmäla det till tingsrätten.  

 

Följ EC Juristbyrå