user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Indraget körkort pga. fortkörning, ur ett nykterhetshänseende eller av någon annan orsak?

HenrikHar du frågor eller funderingar kring: Indraget körkort, återkallelseförfarandet, spärrtider mm? Kontakta mig på 010 - 10 10 020 så gör jag en kostnadsfri genomgång av ditt ärende och ser över dina möjligheter att vinna framgång. 

Jag vill även passa på att nämna att du, med fördel kan besöka webbsidan INDRAGET-KORKORT.SE som jag upprättat om körkortsingripanden.

 

Inledningsvis

Jag vill inledningsvis passa på att nämna att jag upprättat ett flertal handböcker för Dig som vill överklaga ett beslut från Transportstyrelsen och specifika råd kring vad Du bör "trycka på" inför Ditt inledande yttrande till Transportstyrelsen.

De två första handböckerna riktar sig till 1) den inledande skrivelsen till Transportstyrelsen (yttrande) och 2) Hastighetsöverträdelser. Dessa är fyllda med exempel, förklaringar, förarbetsutlåtanden, domstolspraxis. överklagningsexempel och mycket mer. Kort och gott tillräckligt med information för att Du själv ska kunna få till såväl ett kvalitetsyttrande som en överklagandeskrift till Förvaltningsrätten med dom bästa förutsättningarna i Ditt specifika fall.

Länk till dessa finns här! Indraget-Korkort.se

Handbok om det inledande yttrandet till Transportstyrelsen   Länk till webbsidan www.indraget-kokrkort.se

Därutöver vill jag även kort nämna att jag, vid ett nytt inlägg, (länk här) gjort lite förtydliganden vad gäller bl.a. Överklaga ett beslut från Transportstyrelsen, polisens roll, dubbelbestraffning och mitt arvode för att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen.

Att få sitt körkort indraget

Det finns få saker som kan lamslå en människa lika hårt som när man blir utsatt för ett körkortsingripande och då i synnerhet om man får sitt körkort indraget (återkallelse av körkortet/spärrtid).

När man utsätts för återkallelse av körkortet blir man inte enbart personligen drabbad genom att man mister sin transportmöjlighet, utan ingripandet påverkar oftast i stor utsträckning även dennes livssituation i övrigt; även familj och arbete kan bli högst lidande.

Många gånger kan det naturligtvis vara fullt rättfärdigat att Transportstyrelsen återkallar ett körkort – Men, många gånger kan det också vara mer än tillräckligt med en varning förenat med böter. I vissa fall kan återkallelsen tilll och med vara direkt felaktig.

Inte något ovanligt

De allra flesta av oss har nog åkt över hastighetsbegränsningen en gång eller två (få av oss har dock "belönats" med en ordningsbot för våra synder), än mindre fått sitt körkort indraget. Trots det är det närmare 30 000 människor i Sverige, årligen, som får sitt körkort indraget av varierande orsaker.

Vid ett otal gånger har jag hjälpt ”fartsyndare” (om än inte till ett frikännande så i vart fall till en avsevärd förmildring av det straff som de tilldömts) som hamnat i klammeri med rättsapparaten. 

Så, jag hade tänkt ge Dig som läser detta lite ”hjälp till självhjälp” som Du förhoppningsvis kanske kan ha nytta av vid den händelse att det är Din högersko som råkar vara lite ”tung” nästa gång Du är ute och kör på våra svenska vägar.

Till att börja med så tänkte jag ge Dig lite bakgrundsfakta gällande antal kontroller per år, antal fartkameror, vilka straff som tilldelas vid olika hastighetsöverträdelser m.m. innan jag går vidare.

Transportstyrelsen

Sedan 2010 tog Transportstyrelsen över körkortsverksamheten från Sveriges länsstyrelser. Övergången föranledde en märkbar minskning gällande återkallelse av körkorten där det knappt återkallades 7 000 körkort under det första halvåret.

Därefter har dock återkallalelserna ökat markant för varje år där det, vid första halvåret 2013 återkallades närmare 20 000 (19 960) körkort.

Väsentlig överträdelse, indraget körkort, återkallelsegrund 4.

Den vanligaste orsaken till att Transportstyrelsen beslutar om att återkalla ett körkort återfinns inom återkallelsegrunden 4 och är då en förare begått en väsentlig överträdelse och med det menar jag i första hand en grov hastighetsöverträdelse. Men inom samma kategori finns även sådant som körning mot rött ljus, brott mot väjningsplikten etc.

Opålitlighet i nykterhetshänseende, indraget körkort, återkallelsegrund 5.

Opålitlighet i nykterhetshänseende är också en av grunderna som ökat markant och grundar sig på återkallelser genom att en person omhändertagits genom s.k. LOB – lagen om omhändertagande av berusad person) eller pga. narkotikabrott

Återkallelsegrunderna för körkort (1-9) återfinns i körkortslagens 5 kap 3§

Återkallelsegrund av körkort 1.

Kort kan dessa nämnas att körkort återkallas då en körkortsinnehavare gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, grovt rattfylleri, brott i förhållande till vissa föreskrifter inom säkerhet vid tunnelbana och spårvagn, eller vissa föreskrifter som gör gällande brott mot järnvägslagen.

Återkallelsegrund av körkort 2.

Körkort kan återkallas då en innehavare av körkort, oaktat skuldfråga i sak, medverkar vid en trafikolycka och avlägsnar sig från olycksplatsen. Vid grova fall finns även fängelse med på straffskalan.

Återkallelsegrund av körkort 3.

Då innehavaren av körkort, genom upprepad brottslighet, i stor utsträckning visar en bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intressen.

Återkallelsegrund av körkort 4.

Som ovan nämnt, då en innehavaren av körkort överskrider hastighetsbegränsning, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa.

Återkallelsegrund av körkort 5.

Som ovan nämnts, då innehavaren av körkort, på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende, inte bör ha körkort.

Återkallelsegrund av körkort 6.

Då det kan antas att innehavaren av körkort, pga. andra brott som innehavaren gjort sig skyldig till, inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Eller om körkortsinnehavaren, pga. av dennes personliga förhållanden i övrigt, inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,

Återkallelsegrund av körkort 7.

Om körkortsinnehavarens förutsättningar för att föra fram ett motordrivet fordon (t.ex. sjukdom eller skada) väsentligen har begränsats och, ur en trafiksäkerhetssynpunkt, inte längre bedöms vara lämplig för körkortsinnehav.

Återkallelsegrund av körkort 8.

körkortsinnehavaren inte följer förelägganden om att inge läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.

Återkallelsegrund av körkort 9.

Om det förelåg ett hinder mot att utfärda ett körkort vid utfärdande tidpunkten och då hindret fortfarande föreligger.


Fartkameror

TrafikJuridik

I Sverige finns i dag omkring 1000 fartkameror uppsatta längs vägarna en siffra som Trafikverket planerar att fördubbla inom de kommande 6 åren (2020).

Rikspolisstyrelsens ATK (automatiska trafiksäkerhetskontroll) får in runt omkring 230 000 trafikärenden per år, drygt 632 ärenden per dag!

Märk dock att ovan nämnda trafikärenden inte inbegriper hastighetskontroller utförda genom personlig bemanning, alltså kontroller utförda med hjälp av en manuellt hållen laserpistol.

Bötesbelopp vid fortkörning

Fortkörning (hastighetsöverträdelse), på en väg med hastighetsbegränsning till och med 50 km/h.

Överträdelse med 1-10 km/h

 

2 000 kr

Överträdelse med 11-15 km/h

 

2 400 kr

Överträdelse med 16-20 km/h

 

2 800 kr

Överträdelse med 21-25 km/h

 

3 200 kr

Överträdelse med 26-30 km/h

 

3 600 kr

Överträdelse med 31-35 km/h

 

4 000 kr

Överträdelse med mer än 36-40 km/h

Överträdelse med mer än 41- km/h

 

4 000 kr

Till Åklagare


Fortkörning (hastighetsöverträdelse) på en väg med högre hastighetsbegränsningar än 50 km/h.

Överträdelse med 1-10 km/h

 

1 500 kr

Överträdelse med 11-15 km/h

 

2 000 kr

Överträdelse med 16-20 km/h

 

2 400 kr

Överträdelse med 21-25 km/h

 

2 800 kr

Överträdelse med 26-30 km/h

 

3 200 kr

Överträdelse med 31-35 km/h

 

3 600 kr

Överträdelse med 36-40 km/h

 

4 000 kr

Överträdelse med mer än 41-50 km/h

Överträdelse med mer än 51- km/h

 

4 000 kr

Till Åklagare

Bötesbeloppen ovan regleras genom Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. SFS 2006:1137.

Inget system i världen är felfritt!

- OBS! Det jag skriver om här handlar om manuellt handhållna s.k. laserpistoler och inte fasta fartkameror.

Hur ligger det egentligen till om Du har åkt för fort? Kan Du verkligen lita på att Polisen inte begått något fel? Körde Du verkligen 11 km/h för fort eller låg Du 8 km/h över fartsgränsen? 27- eller 25-? 31- eller 28 km/h över begränsningen? Vad händer om 2 fordon (Ditt och någon annans) kommer in i den ”mätbara zonen” samtidigt? Hade polisen den kompetens som krävs för att hantera mätverktyget i Din situation? Fanns det något fel med mätinstrumentet? etc.

Saker och ting kan gå fel i alla möjliga situationer och polisen och dess utrustning utgör inget undantag. Det är därför viktigt att Du känner till vilka rättigheter som Du faktiskt har och den rättvisa som Du har rätt att utkräva om något inte skulle stå rätt till.

Det utgör därtill en oerhörd skillnad för huruvida Du åkt 31 km/h eller 29 km/h över hastighetsgränsen. Där det förstnämnda i praktiken innebär att Du får en körkortsspärr m.a.o. Ditt körkort blir indraget.

Polisprotokollet

Vet Du att det, vid upprättande av en ordningsbot, tydligt skall framgå  i polisprotokollet att polisen gjort ett säkerhetsavdrag på 3 km/tim på Din uppmätta hastighet?

Exempel: En klient som jag hade för ett tag sedan hade enligt polisprotokollet åkt i 103 km/h på en 70 väg. Resultatet blev indraget körkort och en tre månaders spärrtid. Detta orsakade förödande konsekvenser för honom då han brukade sitt fordon i tjänst och därmed nödgades ta ut ledighet under spärrtiden.

När jag gick igenom protokollet hade den utförande polisen bl.a. inte gjort ett felmarginalsavdrag på 3 km/h – Vilket de enligt lag ska göra. Detta, i tillägg till andra omständigheter, resulterade i att spärrtiden sattes ned från 3 till 1 månad.

Inom Rikspolisstyrelsens författningssamling 5:1 och 2§§ (RPSFS 2003:6 FAP 331-2) kan bl.a. följande utläsas:

5 kap. Rapportering

1 § Vid beivrande av hastighetsöverträdelse med föreläggande av ordningsbot eller annan rapport skall den hastighet som visas i instrumentets display anges på föreläggandet eller rapporten.

Hastigheten skall anges i km/h och avrundas till närmast lägre heltal.

Vid annan rapportering än föreläggande av ordningsbot skall även anges

1. laserhastighetsmätarens fabrikat, modellbeteckning och tillverknings- eller serienummer,

2. att laserhastighetsmätaren är programmerad med ett säkerhetsavdrag på 3 km/h,

3. mätavstånd,

4. rapporterad hastighet och

5. målyta.

2 § Om det finns risk för att det kontrollerade fordonet har förväxlats med ett annat fordon eller om det uppstår någon annan tveksamhet om mätningens tillförlitlighet, får mätningen inte läggas till grund för ett föreläggande av ordningsbot eller annan rapport.

Det finns många faktorer som Polisen ska ta hänsyn till när de uppmäter hastighet på fordon och de ska i tillägg även ha en adekvat utbildning för att få genomföra den. Det är därför viktigt att Du vet att även Polisen kan begå misstag.

Om Du tvivlar - Begär rådrum!

Du har alltid rätt att överväga de alternativ Du står inför och Du bör därför inte heller godta något (skriva under) innan allting är korrekt utrett.

Det är betydligt svårare att ”ta tillbaka” ett godkännande – dvs. Din underskrift – i efterhand än vad det är att reda ut saken direkt.

Rådrum

9 § Vid utfärdande av föreläggande av ordningsbot får rådrum med godkännandet medges. Till den misstänkte lämnas då exemplar 2 av föreläggandet, inbetalningskort samt svarskuvert.

Den misstänkte skall underrättas om innebörden av rådrum, dvs. att ett godkännande kan ske inom viss tid antingen genom påskrift av exemplar 2 som insänds till utfärdande myndighet eller, då fråga inte är om förverkande, genom full betalning av den förelagda boten.

Rådrum får inte lämnas en person som endast tillfälligt uppehåller sig i landet.

Allmänna råd

Huvudregeln är att ett föreläggande av ordningsbot omedelbart skall godkännas och undertecknas av den misstänkte. Om den misstänkte begär rådrum eller är tveksam i sin inställning till att godkänna, men polisen ändå finner det sannolikt att föreläggandet kommer att godkännas, får den misstänkte medges rådrum. Ett skäl att medge rådrum kan vara att den misstänkte vill inhämta råd från en advokat innan godkännande lämnas. Tiden för godkännande bör bestämmas till åtta dagar.

Är den misstänkte under 18 år bör han medges rådrum för att rådgöra med föräldrar eller annan vuxen person. Detta bör särskilt beaktas om botbeloppet är 800 kronor eller däröver.

(Rådrum, Rikspolisstyrelsens författningssamling 9 § RPSFS 2000:10)

Blivit av med körkortet

Om Du blivit av med körkortet (spärrtid) så kan det självfallet finnas förmildrande omständigheter som, även om det inte skulle gå att få beslutet upphävt i sin helhet, i vart fall kan korta ner spärrtiden avsevärt.

Några saker att ta i beaktning är bl.a. huruvida man behöver körkortet i arbete, vilka trafikförhållanden (sikt, trafik, vägunderlag etc) som förelåg då lagöverträdelsen ägde rum, hur många överträdelser man begått och mycket annat.

Kort och gott så görs en individuell prövning och helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen kostar ingenting (såvida Du inte anlitar någon annan att göra det åt Dig) och det är, enligt min uppfattning och erfarenhet, i övervägande fall helt klart är värt att få sin sak omprövad, inte minst när det gäller spärrtidens längd.

När Transportstyrelsen fattar ett beslut om körkortsingripande, görs en bedömningen utifrån gällande praxis snarare än lagstiftning. Det är därmed viktigt att hålla sig ajour med nyheter på området för att vinna framgång inom trafikjuridiken. Påföljdsfrågan är till mångt och mycket helt avgörande för hur man uttrycker sig i sin skrift till Transportstyrelsen eller den efterföljande rättsinstansen (Förvaltningsrätt, Kammarrätt eller Högsta Förvaltningsdomstolen).

Som exempel vill jag hänvisa till ett relativt nytt ärende som jag haft där min klient tilldömdes en spärrtid om 6 månader.

Transportstyrelsen skrev i sitt beslut om spärrtid att denna tidsfrist var den normala spärrtiden för denna typ av förseelse.

Transportstyrelsen hade dock, med exakt samma omständigheter, vid ett ärende knappt en månad innan tilldelat en annan person en spärrtid om 3 månader för exakt samma förseelse (vilket de även där hävdade var den normala spärrtiden för den typen av förseelse).

Kontentan blev att min klient fick förkortad spärrtid från 6 månader till 3 månader, (vilket var vad som hade yrkats).

Vid vilken hastighet blir man av med körkortet?

Det finns inte uttryckt i lagtext vid vilken hastighet man blir av med körkortet. Däremot stipulerar Körkortslagen att ett körkort ska återkallas om en hastighetsöverträdelse inte är att anse som ringa.

Vad som avgör om en hastighetsöverträdelse är att bedöma som ringa eller inte framgår inte av lagtext, utan man får se till lagens förarbeten och gällande praxis på området för att få vägledning. Men, klart är att en hastighetsöverträdelse om 30 km/tim på en väg som tillåter 50 km/h eller högre inte är att bedöma som ringa. Vid vägar med lägre tillåten högsta hastighet (30 eller mindre) bedömer man att en överträdelse om 20 km/h inte är av ringa slag.

Här tillkommer även andra faktorer såsom sikt, väglag, människor och trafik etc. som kommer vägas in i sammanhanget för en bedömning.

Andra exempel på trafikförseelser och dess bötesbelopp:

Kört mot rött ljus

 

3 000 kr

Väjningsplikt (högerregeln)

 

2 000 kr

Väjningsplikt (obevakat övergångsställe)

 

3 000 kr

Ej använt bilbälte vuxen

 

1 500 kr

Stopplikt

 

2 500 kr

Slitet däck

 

1 200 kr

Ansvarsfrihet vid trafikförseelse pga. Nöd (Brb 24:4§)

Vissa lagöverträdelser får faktiskt begås, om det är föranlett av att det föreligger ett faktiskt eller en inbillad nödsituation (s.k. putativ nöd).

Om Du befinner sig i en situation som kan kategoriseras som en nödsituation (t.ex. Du har ett akut sjukt barn i bilen, är jagad och fruktar för Ditt liv etc.) och Du är tvungen att överskrida hastighetsbegränsningar och trafikregler kan dessa överträdelser få anses ursäktliga. 

En person som befinner sig i en nödsituation (sin egen eller annans) ska normalt sett inte dömas för brott och i synnerhet då brotten kan klassificeras som ett oaktsamhetsbrott, eftersom då kravet på culpa inte är uppfyllt. 

Självfallet är det inte alla typer av brott som man, genom att åberopa att man befunnit sig i en nödsituation, kan gå ansvarsbefriad ifrån. Handlandet i fråga ska kunna anses försvarligt utifrån: brottets beskaffenhet, vad överträdelsen handlat om och, vid det specifika fallets, omständigheter i övrigt.

Måste nödsituationen vara reell?

Nej, enligt praxis räcker det i princip att man har ”uppfattat” en situation som en nödsituation (s.k. putativ nöd). Omständigheterna vid en s.k. putativ nöd bör dock vara sådana att det rent objektivt måste vara sannolikt att den felbedömande personen (den som uppfattat nödsituationen) missuppfattat situationen.

Det finns flertalet avgöranden gällande nöd och putativ nöd på inom trafikrättens område. Ett av dessa är ett nyligt avgjort ärende i HovR (mål.nr B 3843-14) är högst intressant, där just en s.k. putativt nöd (inbillad nödsituation) avgjorts i förhållande till en trafikförseelse.

Observera! Den här artikeln skall ses i ljuset av att jag alltid rekommenderar att man ska förhålla sig till gällande lagar och regler i alla hänseenden och vid alla situationer! 

Affärsverksamhet bloggar

 www.indraget-korkort.se 

Följ EC Juristbyrå