user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Henrik D.A. BrobergIndraget körkort

Har Du fått Ditt körkort indraget av Transportstyrelsen? Ring 010 10 10 020 så hjälper jag Dig!

Jag erbjuder alltid en kostnadsfri genomgång (översiktlig genomgång) av ditt ärende. Detta för att se huruvida det finns några möjligheter att vinna framgång i ditt ärende eller inte.

Du kan även besöka sidan www.indraget-korkort.se som uteslutande handlar om körkortsfrågor.

Jag har, i ett tidigare inlägg, beskrivit lite övergripande om körkortsåterkallelse, återkallelsegrunder, spärrtid, mm. (länk till inlägg här)

Som en liten fördjupning på tidigare inlägg tänkte jag, i detta inlägg, klargöra vissa saker.

 

Polisen drar inte in körkortet

Det är aldrig Polisen som "drar in ett körkort", utan polisen omhändertar endast körkortet i avvaktan på att Transportstyrelsen fattar ett beslut om körkortsingripande.

Överklaga Transportstyrelsens beslut

Till att börja med så är det min absoluta uppfattning att Du alltid ska överklaga ett myndighetsbeslut som går emot Dig! Detta, dels för att Du inte kan få ett sämre resultat än vad myndigheten beslutat, men även för att, vid den händelse att Du sköter saken själv, det inte kostar Dig något att överklaga ett myndighets beslut och Du riskerar inte några rättegångskostnader om Du skulle förlora. Du har allt att vinna på att överklaga beslutet!

Rättegången!

När man överklagar ett körkortsingripande, så handläggs ärendet, inledningsvis, vid Förvaltningsrätten och ärendet avgörs, som regel, uteslutande på handlingar. Det vill säga, Du kommer inte behöva infinna Dig i rätten för att lägga fram Din sak. Men, det är väl så viktigt att Du får fram det Du vill ha sagt och lägger fram den bevisning som krävs för att styrka Ditt överklagande.

Två skilda saker

En trafikförseelse kan, många gånger, handla om två saker: dels ett brott (t.ex. olovlig körning eller rattfylleri) och dels om återkallelse av körkort.

Brottet hamnar under allmänt åtal och har i princip inget med själva körkortet att göra, (även om utfallet av ett brottsligt förfarande får direkta konsekvenser på den körkortsrättsliga frågan). Själva körkortsfrågan handläggs separat av Transportstyrelsen och, vid överklaga av deras beslut, hos de förvaltningsrättsliga instanserna.

Ingen dubbelbestraffning

Rätteligen kan det ibland uppfattas som att man utsätts för en s.k. dubbelbestraffning när man dels får en straffrättslig dom emot sig men även får sitt körkort indraget.

Ne bis in idem (latin för ”icke två gånger för samma sak) har prövats så sent som december 2014 (mål nr 1308-14) där Högsta Förvaltningsdomstolen ansåg att rådande ordning, som möjliggör att man både kan dömas för trafikbrott och, i tillägg, få indraget körkort inte stred mot det så kallade dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade att en körkortsåterkallelse, i kombination med ett brott, inte var att betrakta som ett nytt straffrättsligt förfarande. Man motiverade enligt följande:

"Den svenska ordningen har således prövats såväl i svensk rättspraxis som genom avgöranden i Europadomstolen. Det får anses klarlagt att förfarandet vid körkortsåterkallelse som grundas på en fällande dom - eller ett motsvarande avgörande - avseende trafikbrott inte är att se som ett nytt straffrättsligt förfarande”.

Vad kostar det att anlita mig?

Jag har alltid ett fast pris på mina uppdrag och detta är baserat på tidsåtgången i ärendet. 

Mitt arvode utgår från var tids gällande, tillika lagstadgad, rättshjälpstaxa och det tar mig mellan 4-6 timmar (effektiv arbetstid) att färdigställa överklagandet som då även innefattar: genomgång av allt relevant material, samtal inkl. e-post korrespondens mellan dig och mig, eventuell anståndsbegäran, upprättande av överklagan inkl. tillställande till domstol/myndighet samt genomgång av domslut inkl. rådgivning om ev. fortsättning av ärendet (om det är värt att överklaga beslutet).

 

Case Review, en kostnadsfri översiktlig bedömning

Om Du använder Dig av vår Case Review  så kan jag ge Dig en preliminär bedömning om jag anser att Du bör gå vidare med Ditt ärende eller inte och kort göra en bedömning om vad jag anser att Du borde göra.

Följ EC Juristbyrå