user_mobilelogo

Juri§tBloggen

Fel och brister i fastigheten

Typer av fel

Henrik BrobergAtt det förekommer fel med fastigheter händer jämt och ständigt. Och det är tre typer av fel som man talar om:

 

Faktiska fel, Konkreta fel och Abstrakta fel.

Ett faktiskt fel föreligger om det finns brister eller felaktigheter vad gäller fastighetens areal eller fysiska beskaffenhet i övrigt. 

Fastighetsrätt och Begreppet Fastighet

Henrik BrobergEn fastighet är, rent juridiskt, en ruta på marken och med det menas att fastigheten är en tvådimensionell avgränsad yta. Byggnader, brunnar, vattenledningar och annat som finns på fastigheten kallas för tillbehör.

 

Kortfattat om Fastighetsköp

Köpa hus 

2När man bestämt sig för att köpa ett hus så står man i ofta inför sitt livs största affär. 


Därför är det viktigt att man är väl införstådd i det vad man ger sig in i och att man känner till sina rättigheter respektive skyldigheter.

Samboförhållandet

Skydd som sambo

2Som sambo har man, genom sambolagen, ett visst minimiskydd när ett samboförhållande upphör.

 

Sambolagen stipulerar bland annat de regler som skall gälla vid delning av sambors gemensamma bostad och bohag, om rätten att överta en bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet.

Kortfattad info kring Arv & Testamente

Kvarlåtenskap

2Egendom från en bortgången person kan övergå till en annan person på två sätt, antingen genom arv, i enlighet med gällande arvsregler, eller genom testamente, vilket skall vara utformat i enlighet med både arvsregler och den avlidnes vilja.

 

Lite information kring Bodelning

Bodelning

2En bodelning skall göras av makar vid en skilsmässa om det finns giftorättsgods i boet, men även vid dödsfall eller under bestående äktenskap kan det vara aktuellt att göra en bodelning. 

 

Kortfattad information kring Äktenskap och egendom i äktenskap

Äktenskap

2Äktenskap kan ingås av två personer av samma eller olika kön, antingen genom borgerlig eller genom kyrklig vigsel. 

 

För personer med annat medborgarskap än svenskt kan det vara nödvändigt att pröva dennes rätt att ingå äktenskap enligt ett annat lands lag. För att ingå äktenskap i Sverige måste man vara över 18 år, endast i undantagsfall kan Länsstyrelsen bevilja dispens från denna regel. En annan viktigt sak att tänka på vid äktenskapsingående är namnval; även här finns det regler att följa, såsom t.ex. bestämmelser om skriftlig anmälan m.m.

Skilsmässa och Bodelning

Har Du, eller funderar Du på att skilja Dig? Förutom det svåra beslutet och den psykiska smärtan som man oftast upplever vid en skilsmässa är det mycket annat, såväl praktiskt som juridiskt, som man måste ta tag i. - Vi hoppas att det här blogginlägget kan vara Dig behjälpligt i Ditt sökande efter information. 

Fastigheter

Fastighetsrätt är en benämning på alla de regler som gäller tomter och byggnader. Det kan röra rätten att utnyttja, hyra ut, sälja eller förändra den fasta egendom man äger. Området är kringgärdat av ett flertal lagar. Jordabalken är den viktigaste, men den kompletteras av miljöskyddslagar och regler om t ex byggnadslov.

Skadestånd

S6301726Skadeståndsrätten är ett vidsträckt ämnesområde inom juridiken och innefattar såväl person- och sakskador som kontraktuella och utomobligatoriska skador. Den grundläggande principen inom den Svenska skadeståndsrätten är att den både skall reparera en skadelidande part och fungera som ett preventivt medel för att skadan aldrig skall återupprepas av skadevållaren.

Offentlig upphandling

Upphandling av varor och tjänster

Jesper 1I Sverige upphandlas det offentliga tjänster och varor för över sju miljarder kronor varje år. Upphandlingarna sker enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) kontrakt knyts med externa aktörer för att sköta driften och förvaltningen av samhället. Men också mycket annat. 

 

Följ EC Juristbyrå