Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

Notarius Publicus

Vi erbjuder Dig tjänster som Notarius Publicus.

Kontakta oss på telefonnummer: 010 - 10 10 020 för tidsbokning.

Notarius Publicus i Eda kommun, Värmland

Britta M. Kjellin är förordnad som Notarius PublicusEda kommun.

Som Notarius Publicus i Värmlan, Eda kommun, kan vi erbjuda tjänster som t.ex.

- legalisering av olika typer av värdehandlingar, till exempel: bevittna namnteckningar, behöriga firmatecknare, fullmakter, inbjudningar, kopior, översättningar mm.

- kontroll av lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar

- närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts t.ex. bankfack då det skett en bortgång i familjen.

- efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för iakttagelser,

- ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,

- bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Som Notarius Publicus bestyrker vi även adoptioner, utfärdar apostille, närvarar vid förrättningar mm. 

 

Notarius publicus får inte utföra sådant som /…/

- är förbehållet en myndighet,

- är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang.

 

Notarius publicus är inte skyldig att /…/

- ombesörja delgivning av handlingar,

- utföra sådant som inte rimligen kan begäras av henne.

 

Allmänt om Notarius Publicus uppdrag

Du behöver endast komma personligen när det gäller ett namnbestyrkande. I de flesta övriga ärenden kan du skicka ett ombud.

 

Namnbestyrkande

Notarius Publicus kan bestyrka en namnteckning på t.ex. ett avtal eller en fullmakt. Vid ett namnbestyrkande bestyrker vi endast namnteckningen, ingenting annat i handlingen. Du måste personligen infinna Dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka denna. Du måste även ha med Dig giltig legitimation och vi accepterar svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass. Dessutom är s.k. Nationellt ID-kort (EEA National ID Card), som utfärdats i något av de länder som deltar fullt ut i Schengensamarbetet där medborgarskap klart framgår, giltigt.

 

Observera att utländska ID-kort och utländska körkort inte accepteras.

 

Vid bestyrkande av vissa fullmakter och levnadsintyg

En del handlingar, bl.a. spanska och franska fullmakter, innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus skall bestyrka. Då måste Du, förutom Din legitimation, ha med Dig underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta, vanligen ett personbevis från skatteverket.

Om Du är osäker på vilket underlag som krävs, kontakta oss gärna för genomgång av handlingarna.

I levnadsintyg för vissa länder skall adress och civilstånd bestyrkas av Notarius Publicus. Har Du ett sådant levnadsintyg skall Du ta med Dig ett färskt personbevis till oss där dessa uppgifter framgår.

 

Namn- och behörighetsbestyrkande (firmateckningar)

Namn- och behörighetsbestyrkande innebär att Notarius Publicus bestyrker namnteckning (se ovan) och personens behörighet att underteckna handlingen. Du måste personligen infinna Dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka Din underskrift. Du måste även ha med Dig giltig legitimation och ett registerutdrag från bolagsverket (ej äldre än tre månader) och/eller en fullmakt som visar att Du är behörig att underteckna handlingen.

 

Bestyrkande av fotokopia

Notarius Publicus kan bestyrka kopior av originalhandlingar. Detta kan vara pass, ID-kort, examensbevis m.m. Vid bestyrkandet skall Du uppvisa originalhandlingen. Notarius Publicus kommer att kontrollera originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia upprättas och utlämnas.

 

Adoption

Kontakta oss för mer information.

 

Protokoll

Kontakta oss för mer information.

 

Apostille

Apostille kan utfärdas på en originalhandling från en svensk myndighet. Ett bestyrkande av en annan Notarius Publicus är en handling från en svensk myndighet. Apostille är ett bestyrkande som godtas i ett konventionsland (Haag-konventionen) som visar att handlingen är en allmän handling från en svensk myndighet samt undertecknad av en myndighetsperson. Exempel på dokument som kan förses med apostille är, personbevis från skatteverket, registerutdrag från bolagsverket, översättningar från en auktoriserad översättare från kammarkollegiet m.m. Apostille utfärdas på en speciell blankett som har en given form och som bara får utfärdas på svenska, engelska eller franska.

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

 

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

- Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)

- registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret) se krav angående personbevis nedan.

- domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)

- betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)

- handlingar undertecknade av Notarius Publicus

- handlingar undertecknade av svensk handelskammare

- översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet)

- utdrag från födelse- och vigselbok

 

Krav för handling/personbevis som skall förses med apostille:

- Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår

- Namnteckningen skall förses med namnförtydligande och skall innehålla uppgift om utfärdarens tjänsteställning.

- Personbevis skall vara i original.

- Personbevis skall stämplas och undertecknas av den som har utfärdat det.

 

Notarius Publicus och biträdande Notarius Publicus är behöriga att utfärda intyg enligt Haagkonventionens artikel 6, första stycket, (5 oktober 1961) om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille).

 

Notarius Publicus i Värmland, Eda Kommun. Britta M. Kjellin

 

 

 
primi sui motori con e-max