Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 

rättshjälp

EC Juristbyrå - Rättshjälp och RättsskyddRättshjälp och Rättsskydd

Är Du orolig för om Du kan klara den ekonomiska belastningen av en rättstvist - Rättshjälp och rättsskydd kan vara Ditt sätt att få Dina juridiska kostnader täckta. 

Rättsskydd och rättshjälp är två olika former av ekonomisk hjälp som Du, i vissa fall och under vissa förutsättningar, kan få genom Ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller genom Rättshjälpsmyndigheten (rättshjälp).

 

Vi hjälper Er att ansöka om Rättshjälp och Rättsskydd. Kontakta oss på: 020 - 12 15 25. Vi kan också, kostnadsfritt, gå genom Ditt ärende och ge Dig råd om hur Du skall gå vidare - gå till vår Case Review!

 

Tillämpningsområdena mellan rättshjälp och rättsskydd är i mångt och mycket desamma, men skillnader dem emellan finns och inte minst gäller detta deras appliceringsområden.

Rättshjälp

Rättshjälp via rättshjälpsmyndigheten är en social skyddslagstiftning, en sorts ”sista chansen” möjlighet, i form av ett statligt bidrag och kan, enligthuvudregeln, endast vara möjligt att få om Du, i väsentlig grad, saknar egna ekonomiska medel och/eller saknar en försäkring som innefattar rättsskydd.

Observera att det nyss nämnda inte per automatik innebär att Du kommer beviljas rättshjälp om Du saknar egna ekonomiska medel eller t.ex. en hemförsäkring (som vanligtvis inbegriper rättsskydd). Inte heller betyder rättshjälp att Du helt blir befriad från betalningsansvar eller, för den delen, att rättshjälp kan vara aktuellt på alla typer av juridiska ärenden. Rättshjälpen sträcker sig dessutom som regel till maximalt 100 timmar. Dvs. Din jurist kan hjälpa Dig i 100 timmar, vilket i normalfallet; t.ex. när det gäller en vårdnadstvist med starka motsättningar mellan parterna; räcker till strax efter tingsrätten. Det är alltså inget ovanligt att Du själv får föra Din talan inom högre rätt om ett beslut i Tingsrätten skulle överklagas. – Ditt ombud skall dock förbereda Dig inför en sådan händelse.

Om Du får Rättshjälp får Du själv betala mellan 2 – 40% av Dina kostnader (rättshjälpsavgift), beroende på vad Du har i inkomst. (se beräkningstabell nedan).

Vem kan få rättshjälp och under vilka förutsättningar ges den?

Endast Du som är privatperson kan få rättshjälp, det vill säga; företag, föreningar mm. är inte berättigade rättshjälp. I särskilda fall kan dock dödsbon erhålla rättshjälp.

För att få rättshjälp – dvs. förutom att det måste finnas ett behov av juridisk hjälp – ska Du, som huvudregel, ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen (i vårt fall, då vi är en Juridisk byrå – en timmes juridisk rådgivning), som Du själv måste ersätta. Observera dock att rättshjälpen även kan, i visa fall, täcka kostnader för t.ex. sakkunniga personer, bevisning och andra utgifter.

Rättshjälp kan därtill endast erhållas vid ärenden som inte går att avklara inom två timmar men, som regel får man inte heller rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp (för 2013: 22 250 Kronor). Om Du t.ex. har en tvist som rör ett cykelköp eller bilreparation där värdet på cykeln eller reparationen är mindre än 22 250 kronor är Du alltså inte berättigad rättshjälp.

För att få rättshjälp får Du heller inte ha ett ekonomiskt underlag (dvs. summan av Dina inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) som övergår 260 000 kr per år.

Alltså: Dina inkomster - försörjningsbörda (barn mm.) + förmögenhet – skulder = (se beräkningstabell nedan).

Det finns även en rimlighetsaspekt att beakta inom ramen för att få rättshjälp som innebär att det måste vara skäligt att staten ska skall bidra med kostnaderna i Ditt ärende.

Vem hjälper Dig att söka rättsskydd och vem beslutar?

Beroende på vad Ditt ärende gäller och vart ärendet ligger, så kan en jurist eller advokat hjälpa Dig med Din ansökning.

Om Ditt ärende är en pågående tvist i domstolen så är det domstolen som prövar och eventuellt beviljar och i övriga fall så är det Rättshjälpsmyndigheten som prövar och beslutar i ärendet.

Vad inbegriper rättshjälpen för typer av ärenden

Rättshjälp beviljar kostnader för hela eller delar av kostnaden för Ditt juridiska ombud, upp till 100 timmar. Domstolen kan, vid särskilda skäl, förlänga rättshjälpen. Rättshjälpen täcker även kostnader för bevisning, tolk, översättning delgivningar, mm och, vid det fall Du fått rättshjälp vid ansökningstillfället, kostnaden för ansökningsavgift i Domstol. Rättshjälp kan även ges för särskild medlare.

Beräkningstabell:

Ditt ekonomiska underlag

Dina egenavgifter i procent

Minsta nominella belopp Du måste betala.

0 - 50 000 kr

två procent

-----

50 000 - 100 000 kr

fem procent

500 kr

100 000 - 120 000 kr

tio procent

1 000 kr

120 000 - 150 000 kr

tjugo procent

1 500 kr

150 000 - 200 000 kr

trettio procent

2 000 kr

200 000 - 260 000 kr

fyrtio procent

5 000 kr

Du kan läsa mer om rättshjälp på Sveriges domstolars hemsida.

 

RÄTTSSKYDD

Vid de flesta fallen ingår, via Din hem-, villaförsäkring, etc. eller inom helförsäkring på Din t.ex. bil ett rättsskydd.

Rättsskydd innebär att Du, via Ditt försäkringsbolag, kan få delar av Dina kostnader täckta vid en tvist. Som regel täcker rättsskyddet 80 % av Dina rättegångskostnader och, vid förlust, även 80 % av motpartens rättegångskostnader. Rättsskyddsförsäkringar innehåller dock ett maxbelopp som varierar beroende på försäkringsbolaget.

De olika försäkringsbolagens villkor för att rättsskydd varierar. Så det är därför viktigt att Du själv kontrollerar vilka villkor som Ditt försäkringsbolag ställer för beviljande av rättsskydd och även vad Din självrisk kostar. Information om detta finner Du normalt i Ditt försäkringsbrev och villkoren för Din försäkring. De flesta försäkringsbolagen har även sina försäkringsvillkor upplagda på sina webbsidor.

Vem kan få rättsskydd och under vilka förutsättningar ges den?

För att Ditt rättsskydd ska träda in måste en tvist ha uppstått med en annan part. Du ska även ha tecknat Din försäkring före en tvist har uppstått. Vissa försäkringsbolag har som regel att Du ska ha haft en försäkring i minst två år, utan avbrott vid byte av försäkring, för att kunna utnyttja Ditt rättsskydd.

Rättsskydd täcker vanligtvis inte familjeärenden som rör tvistemål mot upphörande av samboförhållande eller äktenskapsskillnad om inte det förflutit mer än två år sedan samboförhållandet eller äktenskapet upphörde.

Rättsskydd är inte heller aktuellt om Din tvist handlar om att överklaga ett myndighetsbeslut.

Rättsskydd genom hemförsäkring

Du har som regel rätt till rättsskydd genom Din hemförsäkring även om vissa villkor kan vara lite varierande beroende på vilket försäkringsbolag Du har. Normalt är dock att, bortsett att tvistefrågan i sig ska omfattas av försäkringen, en tvist ska ha uppstått och att denna ska kunna prövas i tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen. Som regel förefaller INTE Rättsskydd för sådana tvister som handhas av förvaltningsrätterna (ex. i skattemål, Psykiatri etc.).

Kostnader som ofta täcks genom försäkringen

Under förutsättningen att kostnaderna kan anses som skäliga och nödvändiga och vid den mån Du inte kan få dessa täckta av motparten så kan Du beviljas ersättning för följande kostnader:

* Ditt Ombuds arvode och omkostnader. (Ditt Ombuds arvode ersätts för en skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen fastställer vid ersättning till rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen). OBS! Att Ditt ombud inte är tvungen att förhålla sig till denna timkostnadsnorm – vilket därmed kan komma att innebära att Du blir ersättningsskyldig för den överstigande debiteringen.

* Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av Ditt ombud.

* Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande.

* Kostnader för medling enligt 42 kap 17 § i rättegångsbalken.

* Expeditionskostnader i domstol t.ex. stämningsansökan etc.)

* Rättegångskostnader som du har ålagts att betala till motpart eller staten efter prövning av tvisten. OBS! Att denna kostnad endast uppgår till det försäkringsbelopp som Du innehar.

* Rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade

prövats. 

Vem hjälper Dig att söka rättshjälp och vem beslutar?

Information om rättsskydd i Ditt specifika ärende och vad Du har tecknat för försäkring finner Du i Ditt försäkringsbrev, vid Dina försäkringsvillkor. Försäkringsbolagets försäkringsvillkor finns vid de flesta fall även upplagda på Ditt försäkringsbolags webbsida.

Om Ditt ärende gäller en privat tvistesak som prövas av Tingsrätten t.ex. fastighetstvist, pengar, vårdnad etc. ska Du kontakta det försäkringsbolag som Du har Din hem- och villaförsäkring.

Om saken rör något som är försäkrat separat, t.ex. Din bil, så är det till det försäkringsbolag som Du innehar denna försäkring.

Vad inbegriper rättsskyddet för typer av ärenden?

Alla försäkringsbolag har olika villkor för när rättsskyddet skall gälla, men vanligtvis gäller nedanstående förutsättningar.

För att få rättsskydd i ett ärende måste det föreligga en tvist mellan två eller flera parter. Det är dock inte nödvändigt att Ditt ärende måste prövas i domstol, utan även ärende där Ditt ombud träffat uppgörelse utan domstolsprövning, ger vid normalfallet, Dig rätt till ersättning för Dina juristkostnader.

Du kan inte få rättsskydd vid allmän juridisk rådgivning, för att upprätta avtal, överklaga myndighetsbeslut eller tvist som ska prövas av Förvaltningsrätten, vid brottsmål eller vid arbetstvister.

Tvistens värde måste överstiga ett halvt prisbasbelopp (22 250 för året 2013). Dvs. en tvist som rör t.ex. en reparationskostnad på Din fastighet som är mindre än 22 250 kr berättigar inte rättsskydd.

Du måste ha innehaft försäkringen innan tvisten uppstod och Du måste ha haft en sammanhängande försäkringsperiod om två år. Det är vanligtvis ok om Du skulle ha bytt försäkringsbolag under de två åren, så länge det inte funnits något ”glapp” i försäkringsperioden.

Rättsskydd beviljas inte heller vid de fall där Din motpart är en f.d. sambo eller make/maka om det är kortare än två år sedan Ni separerade.

Rättsskydd vid Vårdnadstvist

Vid en vårdnadstvist som hänger samman med en separation, t.ex. skilsmässa, finns det inget rättsskydd i hemförsäkringen som Du kan använda Dig av.

Rättsskydd vid vårdnadstvist kan, som regel, endast bli aktuellt efter att en viss tid (ofta två år) förflutit sedan föräldrarna brutit upp t.ex. flyttat isär eller tagit ut skilsmässa.

Vi hjälper Dig gärna och förklarar vad som gäller i Ditt fall när det gäller rättsskydd vid vårdnadstvist. Du kan även skriva in vad som inträffat i vår Case Review - så ger vi Dig, kostnadsfritt, ett svar inom 72 timmar.

Skillnad mellan rättshjälp och rättsskydd.

Den mest väsentliga skillnaden mellan rättshjälp och rättsskydd ligger i om Du skulle gå som förlorande part vid ett domstolsärende. Om Du har rättshjälp vid en förlust så blir Du betalningsansvarig för såväl Dina egna som motpartens rättegångskostnader. Medans rättsskyddet, förutom att det vanligtvis täcker den större delen av Dina rättegångskostnader, även och vid vissa fall kan täcka hela eller delar av motpartens rättegångskostnader.

Rättshjälpen kan beviljas vid en rättslig angelägenhet medans det, för rättsskydd, normalt krävs att en tvist har uppkommit. Begreppet rättslig angelägenhet stipulerar att rättshjälpen inte är begränsad tillärenden som handläggs av domstol eller andra myndigheter utan att rättshjälp även skall vara en möjlighet vid utomprocessuella ärenden eller vid ärenden som handläggs av skiljemän.

 

Google+

 

primi sui motori con e-max